مقالات

عطای روح القدس(تکلم به زبانها)                                سه فرق اساسی بین اسلام و مسیحیت

مسیحیان حقیقی به خدای واحد اعتقاد دارند               واژه نامه مسیحی و رفع پاره ای از سوء تفاهمات

     چگونه عطای روح القدس را بدست آوریم؟                                                عطای روح القدس و صحبت به زبانهای دیگر 

  

عاری بودن انجیل از تحریف